spacer.png, 0 kB
Genealogie vastleggen met de computer E-mail

Het artikel in PDF-formaat 

ImageMet de komst van de computer kreeg de genealoog het een stuk eenvoudiger. De computer maakte het door de komst van diverse pakketten mogelijk om snel informatie in de voeren, deze consistent te houden en een gemakkelijker overzicht te kunnen houden. Daarnaast kunnen met de computer eenvoudig overzichten en grafische bestanden worden aangemaakt en gegevens worden uitgewisseld. Er zijn gedurende de laatste decennium een aantal programma’s ontstaan, waarvan in dit artikel een aantal Nederlandstalige vergelijken.

 
Inleiding:

Eenvoudig gesteld leggen genealogische programma’s personen en relaties vast en kunnen ze daarover rapporteren. Voor de vergelijking hebben ik een aantal criteria opgesteld die van belang zijn voor de genealogie. Deze vergelijking is geen test, waaruit een oordeel over de verschillende pakketten wordt geveld. Dit omdat de verschillende pakketten de gegevens op verschillende manieren vastleggen. De ene wijze hoeft technisch niet beter of slechter te zijn dan de andere, maar wordt door de individuele gebruiker (met een eigen achtergrond) al dan niet als prettig ervaren. Op de CD-ROM Express zijn vier demo’s (Gensdata pro, Pro-gen, Aldfaer en Oedipus) van de pakketten opgenomen, zodat de gebruiker daar zelf een oordeel over kan vellen.

Om dit artikel goed te kunnen lezen  geef ik eerst een korte uitleg over de termen Parenteel en Kwartierstaat. Een Parenteel van iemand zijn de afstammelingen van die persoon (noem het maar stamboom). Alle nazaten (zowel mannelijk, als vrouwelijk) zijn in de uitvoer weergegeven. Een kwartierstaat is het omgekeerde, daarin wordt het voorgeslacht opgenomen. Zo kent een persoon, 2 ouders, 4 grootouders en 8 overgrootouders, enz..

 Image 
Genealogie:

Globaal bestaat genealogisch onderzoek uit een drietal fasen:

 Onderzoek

Het onderzoek zal veelal via papieren en electronische archieven plaatsvinden. Daar wordt informatie gevonden over de mensen uit het verleden. Deze informatie is opgenomen in allerlei documenten, waaronder aktes. Ook via gesprekken met familie, kennissen, artikelen en krantenberichten kan informatie worden gevonden. Over het gebruik van internet bij stamboomonderzoek zal in de volgende Computer Express een artikel verschijnen. Een veelheid aan bronnen kunnen worden geraadpleegd.

Vastleggen

De genealogische informatie kan op verschillende manieren worden vastgelegd. Gewoon op papier, via allerlei formulieren, in een tekstverwerker, in een database, en natuurlijk ook in een genealogisch pakket.

Rapporteren

Vastleggen van de informatie is leuk, maar met het rapporteren van de informatie komt het resultaat van het onderzoek beschikbaar voor een breder publiek. Veelal familie, maar ook degelijk voor een aantal collega-genealogen die wellicht gebruik kunnen maken van de opgeslagen informatie.

Bij de eerste fase bieden de huidige pakketten geen functionaliteiten. Hooguit kan er steeds een nieuw overzicht worden gegenereerd, waarmee de onderzoeker naar archieven gaat om de gegevens verder aan te vullen.

Image

 
Het onderzoek

Om een objectieve vergelijking mogelijk te maken is het van belang om uit te gaan van een onafhankelijk pakket van eisen. Los van de afzonderlijke pakketten is een set  van eisen en wenselijkheden opgesteld. Deze lijst werd vervolgens vergeleken met de afzonderlijke pakketten.

Het is van belang dat een genealogiepakket aansluit bij de onderzoekswerkelijkheid, zowel qua gegevens als structuur. Verder is het belangrijk dat rapporteren goede gegevens moeten opleveren en dat het bestand consistent moet zijn. Zo komt het in de werkelijkheid niet voor dat een man is getrouwd met een vrouw en dat dezelfde vrouw niet is getrouwd met de betreffende man. Ook kan een persoon niet worden geboren na zijn sterfdatum. Zo zijn er een aantal logische verbanden te onderscheiden die een pakket eigenlijk zou moeten controleren en afkeuren. Ook zijn er een aantal onwaarschijnlijkheden als kinderen krijgen op lage leeftijd, of juist op hoge leeftijd, extreem hoge leeftijd, etc. die door een minder verplichtende controle moeten worden gesignaleerd.

De onderdelen van het normenkader worden hierna beschreven. De gegevens zijn in de opgenomen tabel opgenomen. In de tekst van dit artikel wordt nader ingegaan op de afzonderlijke delen van de tabel.

 Image 
Persoonsgegevens
Naamgegevens

Alle pakketten leggen de meest elementaire naamgegevens, als voornamen, voorvoegsels en achternaam van de personen vast. Op Aldfaer na leggen de pakketten de achternaam en de voorvoegsels in hetzelfde veld vast. Dat is in een aantal pakketten lastig met sorteren. Pro-Gen en Gensdata-pro lossen dit elegant op door de voorvoegsels te herkennen en die te negeren bij het sorteren. Opvallend is dat geen van de pakketten de voor 1800 veel vuldige gebruikte patroniemen (Willem Derks = Willem, zoon van Derk) in een afzonderlijk veld vastlegt. Zolang een persoon niet zowel een patroniem als een achternaam heeft is dit geen probleem, dan kan de patroniem op de naam van de achternaam worden gezet. Wanneer ze beide voorkomen moet worden gekozen om de patroniem op te nemen achter de naam of bij de achternaam. In deze gevallen is de persoon niet vindbaar op ofwel de achternaam of op patroniem. Een mogelijkheid om een enkele alias op te nemen kennen alleen Pro-Gen en Stamboom de Luxe. Deze mogelijkheid zou een oplossing kunnen zijn voor het voorgaande patroniem-probleem, maar het zou tevens prettig zijn om bijnamen en afwijkende schrijfwijzes (of verbasteringen) van namen met een alias te kunnen vastleggen. Het probleem is wel oplosbaar, maar daarvoor moet dan een extra persoon voor elke afzonderlijke naam worden ingevoerd, met daarbij de aanvulling alias van …. (de naam van de persoon).

Geboorte en overlijdensgegevens

Van de geboorte moeten de geboorte-, doop- en aangiftegegevens met de datum kunnen worden vastgelegd. Een interessante optie kan het vastleggen van allerlei geboortegegevens als tijd, gewicht, lengte e.d. zijn. Dit kan alleen bij Aldfaer en Stamboom de Luxe. Het vastleggen van getuigen kan bij Aldfaer, Oedipus, Pro-Gen en Stamboom de Luxe.

Van het overlijden moet overlijden, aangifte en begraven, cremeren, o.d. met datum vastgelegd kunnen worden. Opvallend is dat het in Stamboom de Luxe en Familiestamboom niet mogelijk is om cremeren vast te leggen. Als optie gelden hier gegevens als plaats, tijd en reden. Deze opties worden geboden door Aldfaer en Stamboom de Luxe. Het vastleggen van getuigen kan bij Aldfaer, Oedipus en Stamboom de Luxe.

Overige gegevens

Over een persoon zijn ook andere zaken vast te leggen als adres, beroep, titel en kerkelijke gezindte. In alle pakketten is een veld voor het beroep opgenomen, terwijl het adres niet voorkomt bij Gensdata Pro en Familiestamboom en Kerk niet bij Pro-Gen. Een titel kan worden vastgelegd bij Oedipus en Stamboom de Luxe. Bij Pr-Gen kunnen er zelfs drie worden vastgelegd.

Ook zal een genealoog andere interessante wetenswaardigheden die hij het onderzoek tegenkomt willen vastleggen. Voor die situaties is het prettig als een pakket ook vrije ruimte biedt van voldoende omvang om deze gegevens te kunnen vastleggen. Gensdata Pro blinkt hierin uit. Per veld is ruimte voor aantekeningen gereserveerd. Stamboom de Luxe en Oedipus bieden deze mogelijkheid maar beperkt. De overige pakketten bieden voldoende ruimte om aantekeningen te kunnen vastleggen.

Ook kan het zo zijn dat de genealoog is geïnteresseerd in iets waarvoor geen ruimte is binnen de normale gegevensstructuur. In dergelijke gevallen zou het prettig zijn om extra velden te kunnen definiëren. Deze mogelijkheid biedt Stamboom de Luxe en Aldfaer.

Image   
Relaties
Soorten
Er zijn verschillende soorten relaties denkbaar. De meest voorkomende relaties zijn natuurlijk de ouder-kind en echtelijke relaties. 
Gegevens over ouder-kind relaties
 Ouder-kind relaties bestaan er verschillende vormen. Naast het natuurlijke ouderschap bestaan er ook vormen als adoptie en pleegkinderen. De meeste pakketten leggen alleen de wettelijke kinderen vast, Stamboom de Luxe en Aldfaer bieden meer mogelijkheden. Alle pakketten konden voldoende kinderen vastleggen.
Bij de echtelijke relaties komen naast het traditionele huwelijk (met de daarbij horende ondertrouw en kerkelijke inzegening) samenlevingsvormen als geregistreerd partnerschap en samenwonen steeds vaker voor. Aan de genealoog is het de keus wat hij wil vastleggen, maar dan moet deze keus er wel kunnen zijn. Gensdata Pro biedt hier de meeste mogelijkheden Stamboom de Luxe biedt deze mogelijkheid niet.
Uiteraard kan een persoon in zijn leven meer relaties hebben en in een aantal landen zelfs meer tegelijkertijd. Voor de Nederlandse situatie mag een signalering verwacht worden voor overlappende relaties. De meeste pakketten signaleren dit echter niet. 
Gegevens over echtelijke relaties

De gegevens die van echtelijke relaties moeten kunnen vastgelegd zijn datum van ondertrouw, huwelijk, kerkelijk huwelijk en ontbinding van het huwelijk. Oedipus en Stamboom de Luxe hebben geen ruimte voor het kerkelijk huwelijk gereserveerd. Familiestamboom de Luxe ook niet voor ondertrouw. Scheidingen kan in alle pakketten worden verwerkt.

Bij het huwelijk zijn getuigen aanwezig, die in de huwelijksakte worden genoemd. Vastleggen van deze gegevens kan interessant zijn voor de genealoog, vanwege de bijzondere band die personen onderling hadden. Een pakket moet deze mogelijkheid dus kennen. Gensdata Pro en Familiestamboom kennen deze mogelijkheid niet.

Onzekerheid

Bij genealogie is het niet altijd even duidelijk of een relatie tussen bepaalde personen juist is. Daarom is het nodig om bij die relatie een zekerheidsgraad (zeker, waarschijnlijk, misschien, e.d.) op te kunnen nemen. De meeste pakketten kennen de mogelijkheid om dit aan te geven, alleen Oedipus kent het niet.

Overige gegevens

Een aantal gegevens kan aan een relatie worden toegekend. Een kind is vaak het gevolg van een echtelijke relatie, maar ook weer niet altijd. Daarom moet een kind ook aan een persoon (ongehuwde moeder) moeten kunnen worden gerelateerd.

 Image 
Behandeling van datumvelden

Datums vormen een belangrijk gegeven in het genealogische bestand. Hiermee kunnen de verzamelde gegevens in de tijd worden geplaatst. Van een persoon kunnen meerdere datums worden vastgelegd. Maar niet altijd is een dergelijke datum te vinden. In een aantal gevallen is slechts bekend in welk jaar iemand is geboren of is vanuit andere gegevens (bijvoorbeeld de geboorte van een kind of een historische vastlegging te herleiden dat de betreffende persoon op een bepaalde datum leefde. Het is dan prettig om te kunnen vastleggen dat de persoon voor die datum is geboren of na die datum is gestorven. Het pakket moet hier mogelijkheden voor bieden om schijnzekerheid te vermijden. Vanuit meerdere gegevens is het ook mogelijk om te bepalen dat een gebeurtenis tussen bepaalde datum plaatsvond. Ook dit zou vastgelegd moeten worden. De bijzondere vorm om aan te geven dat een datum tussen twee andere datums ligt kennen de pakketten Gensdata Pro, Pro-Gen (***) en Stamboom de Luxe.
Verschillende datumvelden hebben een logische relatie. Zo wordt een persoon geboren en pas daarna gedoopt en ingeschreven in de burgerlijke stand. Eenzelfde verband is er bij het overlijden: Een persoon overlijdt en wordt pas daarna als overleden aangegeven bij de burgerlijke stand en begraven, gecremeerd e.d.. Ondertrouw, huwelijk en scheiding is eveneens een logische reeks. Hierop kan dus worden gecontroleerd. Een complicerende factor is dat niet altijd alle datumvelden ingevuld zijn, of dat de velden niet met elkaar kloppen, maar dat niet bekend is welke de juiste is.

Image  
Zoek- en selectiefuncties
Zoekfuncties

Gegevens invoeren betekent dat je ook gegevens moet kunnen zoeken. De eerste keer dat je iets van een persoon hebt zijn vaak niet alle gegevens beschikbaar. Later moet het worden aangevuld, of moet een relatie met de betreffende persoon worden gelegd. De persoon moet dus weergevonden worden. Omdat namen soms worden gewijzigd gedurende de jaren of net even anders worden geschreven of niet goed leesbaar zijn kunnen personen soms niet op naam worden teruggevonden. Andere zoek mogelijkheden zijn dan belangrijk. Zo is het gemakkelijk om bijvoorbeeld op geboortedatum te kunnen zoeken of juist op voornaam of op huwelijksdatum. Redenen genoeg om een andere zoekmogelijkheid te hebben. Ook wanneer bepaalde archieven met huwelijks, geboorte- en overlijdensaktes worden doorgenomen is het belangrijk dat op één van deze velden kan worden gesorteerd. Dan liggen de gegevens op dezelfde volgorde als het document. Dat zoekt gemakkelijker en dus sneller. De meeste pakketten bieden die ook. Oedipus, Stamboom de Luxe en Familiestamboom bieden hiervoor echter minder mogelijkheden dan de andere.

Selectiefuncties

Hiervoor is aangegeven dat gegevens van een persoon niet volledig hoeven te zijn. Dit kan de reden zijn om de gegevens van een persoon te merken. Met dit merken wordt aangegeven dat er nog wat moet worden uitgezocht. Dit geeft een snel overzicht van wat nog mist. Handig bij het onderzoek. Alleen Aldfaer biedt een dergelijke functionaliteit.
Een ander soort selectie gaat vooraf aan het publiceren van de gegevens in een boek of op internet. In verband met de privacy richtlijnen mag niet alles worden gepubliceerd. Het is dan ook goed dat een aantal pakketten (Pro-Gen en Gensdata Pro) hiervoor mogelijkheden hebben ingebouwd. Hiermee is het mogelijk om personen tot een bepaalde datum te selecteren en de andere personen dus niet. In de praktijk zijn er echter veel sites te vinden waar gewoon alles wat bekend is wordt gepubliceerd. Hiermee wordt echter wel de familieverbanden van mensen en een aantal genealogische gegevens als (verbroken) relaties, kerkelijke gezindte, adressen en allerlei data bekend gemaakt.

 
Uitvoermogelijkheden

Wanneer de gegevens in een pakket zijn ingevoerd is het natuurlijk interessant om deze ook aan anderen te kunnen laten zien, te publiceren in een genealogisch tijdschrift of op internet of een boek te drukken met de verzamelde gegevens. Opmerkelijk is hoeveel mensen interesse hebben voor de gegevens van hun voorouders. Globaal zijn er twee verschillende manieren om de gegevens weer te geven, grafisch en tekstueel.

Grafisch

Diverse pakketten kunnen de resultaten van Parenteel en Kwartierstaat ook grafisch weergeven. Het grafisch weergeven van de resultaten heeft het grote voordeel dat een beperkt aantal gegevens overzichtelijk kan worden gepresenteerd. Daardoor ontstaat er meer overzicht in de stamboom. Veelal kan worden gekozen uit geneagrammen en kwartierstaten. Alle pakketten bieden deze mogelijkheid.

Tekstueel

De grafische staten geven maar een beperkt aantal gegevens weer. Tekstueel kan veel meer worden weergegeven. De tekstuele uitvoer van de verschillende pakketten verschilt nogal. Pakketten als Familiestamboom, Stamboom de Luxe en Oedipus leveren standaarduitvoer op die beperkt te beinvloeden is. De andere drie pakketten hebben hiervoor veel meer mogelijkheden. Alle pakketten leveren uitvoer in het Nederlands. De ingegeven gegevens worden tekstueel opgemaakt en worden als zinnen gepresenteerd. Zo ontstaat een leesbaar geheel en hier alleen enkele losse kreten. Deze kunnen dan direct worden afgedrukt.

 
Andere uitvoermogelijkheden

Eventueel kunnen de meeste pakketten de gegevens ook naar een bestand exporteren. Dit is handig, want dan kan eventueel nog een aanvullende redactieslag worden gemaakt om gegevens aan te vullen of juist zaken weg te laten. Naast scherm, bestand en papier kunnen alle pakketten ook HTML-bestanden aanmaken om de gegevens te publiceren naar een website. Pro-Gen en Oedipus bieden ook mogelijkheden om PDF-files aan te maken. Een aardige extra is dat Stamboom de Luxe en Familiestamboom ook allerlei statistische gegevens over het bestand kunnen opleveren.

GEDCOM

GEDCOM bestanden aanmaken. Dit is een standaard die door medewerkers van de kerk van Jezus Christus en de heiligen der laatste dagen (in de volksmond: de Mormonen) is gemaakt. Zij doen veel aan stamboomonderzoek en hebben daardoor ook veel behoefte aan het uitwisselen van de gegevens. De standaard heeft echter een aantal beperkingen. Zo kunnen niet alle gegevens worden uitgewisseld en kunnen verschillende pakketten afzonderlijke aanvullingen doen buiten de standaard om. Gegevens zijn daardoor wat moeilijker uitwisselbaar en komen dan ook in andere velden terecht. Het lag in de bedoeling om de GEDCOM im- en export van elk pakket te testen, maar gezien de publicatiedatum kwam ik er niet aan toe. Wellicht hierover in de volgende Computer-Express meer.

 

Multimedia

Naast tekstuele gegevens kunnen de pakketten steeds meer vastleggen. Foto’s, maar ook geluid en filmpjes zijn mogelijk. Het geeft een heel ander zicht op de beschreven persoon.

 
Gebruik

Het gebruik van de pakketten verschilt behoorlijk. Alle pakketten werken onder Windows XP, maar de gebruikersinterfaces verschillen behoorlijk. Aldfaer, Gensdata Pro en Oedipus werken met de bekende Windows Pull-down-menu’s. Stamboom de Luxe en Familiestamboom hebben een eigen gebruikersinterface gemaakt. Pro-Gen is in feite een DOS-applicatie, waardoor met cursortoetsen en toetscombinaties door de verschillende mogelijkheden kan worden gelopen. Het was weer even wennen, maar het werkt wel. 
Een ongeluk zit in een kleine hoekje met het invoeren van veel gegevens, zeker met datums die allemaal in andere eeuwen liggen. De neiging is groot om in plaats van het jaartal 1850, 1950 in te typen. Het is daarom fijn dat een aantal pakketten daarom controles hebben ingebouwd, waardoor mogelijke fouten worden gesignaleerd op basis van logische verbanden. 
Een beleving van het gebruik kan veel verschillen. Het is dan ook goed om daar zelf een oordeel over te vormen met de (demo)pakketten op de CD-Rom Express. Ik mag dan een duidelijke voorkeur hebben voor Gensdata Pro en Aldfaer, maar ik kan me goed voorstellen dat iemand met Pro-Gen ook goed uit de voeten kan. Oedipus blijft duidelijk achter in het gebruik. Het werkt voor mij omslachtig. Stamboom de Luxe en vooral Familiestamboom zien er verzorgd uit, maar werken afwijkend ten opzichte van Windows, waardoor ik het af en toe lastig vond om mee te werken.

 
Conclusie

De genealogiepakketten bieden over het algemeen een goede functionaliteit. Een aantal zijn gratis, andere zijn tegen een relatief  laag bedrag te koop. Alhoewel smaken verschillen zou ik bij de betaalde pakketten kiezen voor Gensdata Pro of Pro-Gen. Bij de gratis pakketten zou mijn keuze vallen op Aldfaer. Dit laatste pakket biedt een opvallend volwassen functionaliteit. Deze drie pakketten hebben een actieve gebruikersgroep, die garant staat voor verdere verbetering van de pakketten.

  
Gegevens over de pakketten:

Aldfaer 3.0 www.aldfaer.nl gratis

Familiestamboom (Easy-disc) www.easy-disc.nl 23,98
Oedipus 5.35 www.lamain.nl/oedipus.htm gratis

Pro-Gen 3.0b www.pro-gen.nl 50,00
Gensdata Pro 1.7.0 € 65,00, Voor leden van NGV € 55,00

Stamboom de Luxe (TLC Domus) www.TLCdomus.nl € 22,50
prijzen uit 2003

 

 

Eisen aan genealogiepakketAldfaer 3.0Oedipus 5.35Pro-gen 3.0bGensdata Pro 1.7.0Familie-stamboomStamboom de Luxe
       
Algemeen      
BronvermeldingenJJJJJJ
o welke niveau'sVMVAVM
       
Persoonsgegevens      
CoderingJNJJ J
NAW gegevens      
o AchternaamJJJJJJ
o VoorvoegselsJNNNNN
o VoornamenJNJJJJ
o RoepnaamJNJNNN
PatroniemNNNNNN
AliassenNN1NN1
TitelNJ3NN1
BeroepJJJJJJ
AdresJJJNNJ
KerkJJNJJJ
Geboorte      
o Datum en -plaatsJJJJJJ
o DoopgegevensJJJJJJ
o AangiftegegevensJNNNNN
o PersoonsgegevensJNNNNJ
o GetuigenJJJNNJ
Huwelijk      
o Burgerlijk huwelijkJJJJJJ
o Kerkelijk huwelijkJNJJJN
o OndertrouwJJJJJN
o GetuigenJJJNNJ
Overlijden      
o Plaats en datumJJJJJJ
o AangiftegegevensJNNNNN
o RedenJNNNNJ
o Begraven, Cremeren, Vermist, o.i.d.BCTVBCBCBCOVB-
o Kerkelijke begrafenisNNJNNN
o GetuigenJJNNNJ
Memo-veldenGJGUGJ
Signalering of nader onderzoek mogelijk isGRKOD---- 
Actie      
Extra velden te definiërenJNNNNJ
Foto'sJJNJJJ
Andere bestandenVG-N?N-
Voor, ongeveer, na - tekensCNV- CNVBEGNOVVNGZB
Tussen dataN- JNJ
       
Relaties      
Meerdere partnersJJJJJJ
Ook andere dan huwelijksrelatiesGSOGSABGNGS-
ScheidenJJJJJJ
Aanmaken vanuit kindJJJJJJ
Aanmaken vanuit ouderJNJJJJ
Aanmaken vanuit partnerJJJJJJ
Adoptie, aanname, etc.ADPWWWWWADEOVW
Maximaal aantal kinderen30+?30+29 ~30+?
       
Zoekfuncties      
Welke gegevens      
       
Selectiefuncties      
Signaleringen      
Persoonsgegevens      
Nieuwe invoer      
Versiebeheer      
       
Kalenders      
       
       
Overzichten      
ParenteelJJJJJJ
MatriarchaalJNJJNN
GeneagramJJJJJJ
KwartierstaatJJJJJJ
Grafische kwartierstaatJJJJJJ
Flexibiliteit uitvoer (Beïnvloedbaar?)JNJJJN
Ook beschrijven in de Nederlandse taal?JJJJJJ
Overzichten ook naar een bestand?RHRHPTHRHRHT-
PersoonskaartJN-JJ-
KwartierbladNJNJNN
StamreeksNNJJNN
Eigen overzichtenCW-----
       
Invoer      
GEDCOMJJJJJJ
Pro-genNNJJNN
GD/D90NNJJNN
ASCIIJJJJNN
AldfaerNNNJNN
       
Uitvoer      
Op schermJJJJJJ
Op papierJJJJJJ
HTMLJJJJJJ
PDFNJJ ~NNN
PersoonskaartJNJJJN
Genereren van IndexJJJJNN
GedcomJJJJJJ
Pro-genNNJJNN
GD/D90NNJJNN
ASCIIJJJJNN
AldfaerJNNJNN
       
       
Installeerbaarheid      
Hoe gemakkelijk gaat het installeren      
       
Gebruiksgemak      
GebruiksaanwijzingVMVGVV
Hoe intuitief is het pakketGMMVMS
       
Invoeren van gegevens      
Vasthouden van gegevens naar andere generatiesJNJJNN
Tijdens invoer kunnen zoeken in databaseJNNNNN
Springen naar andere recordsVMKRZVMKRVMKRZVMKRVMKRVMKR
Gaan naar oudersJJJJJJ
Overzicht      
       
       
Integriteit van gegevens      
Kinderen kunnen niet ouder zijn dan de oudersN NNN 
Foutieve datums invoeren??? ~1 J ~2JN~1
Wat gebeurt er bij onjuiste afsluiting programma      
Back-up mogelijkheidJ JJJ 
Bestandscontrole voor integriteitJ ~2 JJ  
       
Signaleringen / Waarschijnlijkheid      
Kind geboren voor huwelijk  NJN 
Partners trouwen voor een bepaalde leeftijd  J ~3JN 
Hoge ouderdom > 100 jaar  NJN 
       
Leeftijd moeder bij geboorte kind groter dan 45 jaar  NJN 
Trouwen van verwantenN NNN 
Leeftijd ouder bij geboorte kind kleiner dan 15 jaar  NJN 
Signalering dubbelingenN NNN 
Geboorte na meer dan 9 maanden na overlijden vaderN J ~3NN 
       
Geboorte na overlijdenJ J ~3JN 
Doop voor de geboorteN J ~3JN 
Doop na overlijdenN NJN 
Aangifte voor de geboorteN XXN 
Relatie voor geboorteJ ~3 N N 
Ondertrouw na huwelijkN J ~3 N 
Relatie na overlijdenJ N N 
Scheiding voor relatieN N N 
Begraven voor geboorteN J ~3JN 
Begraven voor doopN NJN 
Begraven voor overlijdenN NJN 
Aangifte voor overlijdenN NXN 
Meerdere relaties tegelijkN NNN 

 

 
< Vorige   Volgende >
Joomla Template by Joomlashack
Free Joomla Templates